řemeslníci každodenní potřeby
jsme tu pro vás non-stop
logo FRYDL Servis
non-stop
770 61 61 61
 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Všeobecná ujednání

Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi společností FRYDL Servis, s.r.o., IČO: 04617207, se sídlem v Praze, Osadní 869/32, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248188 (dále jen „Zhotovitel“) a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění („občanský zákoník“) a těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), které jsou její nedílnou součástí.

2. Uzavření smlouvy

Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je pro ně právně závazná.

3. Předmět smlouvy o dílo

Předmětem smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele realizovat zakázku, tj. vykonat všechny stavební a montážní práce včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení (dále též „Dílo“) a závazek objednatele Dílo převzít a zaplatit za Dílo cenu.

V průběhu provádění Díla se rozsah Díla může na žádost objednatele rozšířit o další práce a dodávky.

4. Práva a povinnosti

Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky smlouvy. Zhotovitel se bude řídit pokyny objednatele a rozhodnutími či vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou jím požadovanou součinnost za účelem realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu požadavky a pokyny objednatele týkající se realizace Díla. Zhotovitel včas upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto požadavků či pokynů.

Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, zajistí Zhotovitel.

5. Cena

Vlastníkem Díla je Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem, ne však dříve, než bude objednatelem uhrazena cena Díla.

Objednatel a Zhotovitel se bezprostředně před zahájením práce na realizaci Díla dohodli na předběžné výši ceny Díla bez DPH. Předběžná výše ceny Díla byla stanovena na základě předpokládaného rozsahu prací a dodávek na Díle. Konečná cena Díla (dále též „Cena díla“) bude záležet na rozsahu skutečně provedených prací a dodávek potřebných pro realizaci Díla.

Objednatel souhlasí, že Cena díla bude vyčíslena Zhotovitelem až po dokončení Díla.

Zhotovitel má nárok požadovat po uzavření smlouvy o dílo poskytnutí přiměřené zálohy, a to až do výše 50 % z předběžné výše ceny Díla.

Cena Díla je splatná k rukám zástupce Zhotovitele a to ihned po dokončení Díla.

Pokud je cena Díla hrazena na základě Zhotovitelem vystavené faktury, pak je objednatel povinen uhradit fakturu do 5 dnů ode dne doručení. Za doručení faktury se považuje třetí den po jejím doporučeném odeslání na adresu objednatele (případně elektronicky na e-mailovou adresu objednatele, kterou uvedl ve smlouvě o dílo). V případě prodlení s uhrazením fakturované částky se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky.

6. Odpovědnost

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a za vady Díla zjištěné po dobu záruční doby. Záruční doba na stavební práce je 24 měsíců. Záruční doba na zařízení se poskytuje v souladu se záručními podmínkami jejich výrobců.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel popíše, jak se vady projevují, a uvede, jakým způsobem navrhuje sjednat nápravu.

Pro zasílání reklamcí objednatel využije přednostně elektronickou formu reklamačního formuláře, který je trvale umístěn na internetových stránkách Zhotovitele (reklamační formulář).

Zhotovitel do 15ti dnů po obdržení reklamace oznámí objednateli, zda reklamaci uznává.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla, jestliže tyto vznikly dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče zhotovitel nemohl zjistit.

7. Odstoupení od smlouvy

Pokud smlouva bude ukončena odstoupením, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených do okamžiku jejího ukončení.

Odstoupí-li Zhotovitel od smlouvy o dílo z důvodů vzniklých na straně objednatele, náleží Zhotoviteli úhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Dodatečná ujednání

Všechny ostatní vztahy, práva, povinnosti a nároky, které nejsou upraveny smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.